Hva gjør at fiskefelt blir åpnet og stengt?

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (tidligere Overvåkningstjenesten for fiskefelt, OVT) gjennomfører årlig flere tokt med prøvefiske. Resultatene herfra benyttes til å vurdere om fiskefelt skal åpnes eller stenges. På disse toktene følger de også med på om gjeldende fiskerireguleringer overholdes.

To av inspektørene gikk nylig i land i Hammerfest etter noen uker på tokt med «Hermes» i Hopendjupet samt langs vestsiden av Svalbard. Når en av inspektørene også er over gjennomsnittet habil fotograf, syns vi det er på sin plass å vise en serie fantastiske bilder som vi lot oss begeistre veldig av. Samtidig forteller de litt om sine oppgaver og opplevelser på toktet.

Prøvehal og minstemål

Toktet gikk stort sett som planlagt, men med vanskelige isforhold lot det seg ikke gjøre å kontrollere enkelte områder, forteller inspektør og toktsjef Kjell Harald Hauvik.

– Når vi leier inn fartøy, i dette tilfellet «Hermes», går vi ut for å gjøre prøvehal på ulike fiskefelt. Vi gjør eksempelvis målinger og registrerer antall reker som er under minstemål, og registrerer alle individer av de kommersielle artene uer, blåkveite, torsk og hyse. I tillegg tar vi prøver når fangsten kommer om bord. Vi beregner også eventuell bifangst av andre arter som lodde og gapeflyndre. Denne overvåkingen av fiskefelt er viktig og bidrar til at vi har et bærekraftig og godt forvaltet fiske i Norge, forteller Haugvik videre.

Samarbeid er viktig

–Samarbeidet mellom mannskapet og inspektørene er viktig, spesielt når det gjelder sikkerhet. Under toktet ble det gjennomført sikkerhetsrunde, brannøvelse og helikopterøvelse. Fiskeri så langt nord i arktiske farvann krever full oppmerksomhet fra alle om bord for å gjøre toktet så vellykket som mulig.

 «Livet i havet – vårt felles ansvar»

”Livet i havet – vårt felles ansvar” er Fiskeridirektoratets visjon. Mer enig kan vi vel ikke være, og som rederi er vi helt avhengig av en god forvaltning av fiskebestandene. De nordatlantiske artene vandrer mellom norske og utenlandske farvann, og et nært samarbeid med nabolandene er derfor helt avgjørende for en bærekraftig stamme. Dette gjøres gjennom forhandlinger og et godt samarbeid med blant annet Russland.

Fiskeridirektoratet ble opprettet i 1900 og har sammen med Havforskningsinstituttet drevet fiskeriforvaltning og havforskning i over 100 år. I 1946 opprettet Norge, som første land i verden, et fiskeridepartement. Disse organene er svært viktige for at vi skal kunne drive et bærekraftig fiske, ta vare på miljøet og bevare våre felles ressurser for framtidige generasjoner.

Vi takker for innsatsen og for oppdraget.

Alle bildene er tatt av inspektør i sjøtjenesten: Jørgen Ree Wiig

 

Sortering av bifangst
Reke med rogn
Vanlig åttearmet blekksprutFlekksteinbityngelVanlig åttearmet blekksprutHavhestArbeid på dekk