Seleksjonstokt. Hva i all verden er det?

I november gjennomførte "Hermes" et såkalt seleksjonstokt i regi av Fiskeridirektoratet. Om bord var representanter fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø.
Inne i trålen er det en rist som sorterer fisken. Under trålen er det noe som kalles slitematter eller "labbetusser". Les mer om begge disse innretningene.

 

Seleksjonstokt – sortering under fiske

Under toktet ble det gjort fire vellykkede serier med 10 hal i hver serie. Det ble testet ut sorteringsrister med forskjellige spileavstander. To av seriene ble gjort på torsk og hyse., mens to serier ble gjennomført på sei.

Det ble altså sammenligningsforsøk for å se om en kunne forbedre seleksjonen i forhold til dagens minstemål på torsk, hyse og sei.

Et slikt forsøk gjennomføres ofte med dobbeltrål hvor innretningen (i dette tilfelle risten) blir plassert i den ene trålen (ofte kalt test-trålen). Den andre trålen vil da ikke ha denne innretningen i seg (ofte kalt kontroll-trålen). Etter nok vellykkede hal (10 hal bruker å være standarden), kan en sammenligne hvilken effekt en får ved å f.eks. å øke eller minske spileavstanden (mellomrommet) på risten.

I dette tilfellet ble det brukt rister med to forskjellige spileavstander. På denne måten vil vi kunne finne ut hvilken av disse som f.eks. har «best» eller «dårligst» seleksjon. På et slikt seleksjonstokt er en avhengig av å måle «mye» fisk, både fra test-trålen og kontroll-trålen. På dette toktet med til sammen 49 hal ble det målt ca. 130.000 fisk.

 

 

Her er illustrasjon på oppsettet til seriene. Det ble testet en rist på 45mm spileavstand og en på 55mm spileavstand.

 

 

Grunnen til at seleksjon er viktig er at både fiskerne og forvaltningen ønsker ikke å fange fisk som er små/under minstemålet. Dette er er fisk som skal bidra med videre rekruttering til bestanden, slik at vi inn i fremtiden kan fortsette å høste fra havet.

 

Dsolve – redusere plast i havet

Hermes er også partner i «Dsolve – Senter for forskningsdrevet innovasjon – Bionedbrytbart plast til marine applikasjoner» – ledet av førsteamanuensis Roger B. Larsen ved Universitetet i Tromsø.

Dsolv sin visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsefiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer. Ambisjonen er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling for å redusere det globale problemet med marin forsøpling.

 

Labbetuss

I regi av Dsolv ble det gjort forsøk med labbetusser av trefiber. Labbetuss er trålmatter som fungerer som et beskyttelsesnett under trålen, og er med å hindre slitasje på trålen når den berører bunnen. Tidligere har det vært prøvd både kuskinn og meksikans sisal-fiber. Labbetuss er vanligvis laget av plastfiber og det forskes på om det kan erstattes med annet materiale.

– Selv om slike tokt kan gå bekostning av både lønnsomhet og effektivitet, er det viktig å være med på forskningen, forteller Åsmund Breivik som var skipper under under toktet.

 

Nedenfor kan du se noen bilder fra toktet som varte i 14 dager.

Les mer om Dsolve.

Artikkel «Rydde havet» Fiskeribladet

Artikkel «Tidsinnstilt» plast Fiskeribladet

Bildene er tatt av Hermann Pettersen som jobber i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.